Sứ mệnh APG

 Thúc đẩy nhân viên làm việc như người chủ của công ty

Vượt lên trên mong đợi của khách hàng khi luôn dẫn đầu thị trường

 Cộng tác với phương châm chắc chắn đối tác cũng như thành công như mình