Tầm nhìn APG

Trở thành tập đoàn hàng đầu trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam